دیرانلو

در جستجوی زمان از دست رفته

سلام به روزگار نو
یک کچلِ دائم،نیمِ یک نویسنده...